جمعه 15 آذر 1398
پایگاه اطلاع رسانی
ستاد اکرام استان سمنان

طرح اکرام ایتام

توجه به امور فرزندان يتيم دردين مبين اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است فرازهاي نوراني قرآن کريم در عينيت بخشيدن به اين برنامه متعالي اسلام بهترين اساسنامه است و روايات و احاديث ائمه معصومين (س) بعنوان آيين نامه اجرايي ،مسير حرکت را روشن مي سازد .


طرح اکرام ايتام ،با هدف رسيدگي به نيازهاي مادي و معنوي فرزندان محروم از نعمت پدر از سال 1378 آغاز گرديد ،بدليل همسويي و همخواني اين طرح گرانمايه با انگيزه ها و خواستگاه انساني و فطري بشر و مطابقت با اعتقادات مردم متدين ايران اسلامي ،شاهد ميلاد انفاق و احسان مبارکي در اقصي نقاط کشور گشتيم و بمرور زمان مرزهاي فکري و جغرافيايي را در نورديده و در اقصي نقاط گيتي با پيوند قلبهاي حاميان وايتام گستره آن فرآگير شد .


کسب رضاي الهي، احياي سنتهاي حسنه ،پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي ايتام و نيز ارتقاءعزت نفس و اميد آفريني در آنان از جمله اهداف متعالي اين طرح است

در بيش از يک دهه از عمر پر خير و برکت اکرام انعکاس صميميت و همراهي حامياني که تصنيف مهرباني را زمزمه کرده اند روشني بخش وادي تکريم ايتام بوده است.

طرح اکرام ايتام ،در مرحله اول بطور سازمان يافته جذب مساعدتهاي مالي را بصورت ماهيانه و در اندازه هاي مشخص آغاز کرد .ابتدا باور بر اين بود که کمک هزينه اي هر چقدر اندک ،به سبد کم مايه فرزندان يتيم در کنار مساعدتهاي اين نهاد سرازير شود وليکن با گذر زمان و انجام اقداماتي در سرزمين بي انتهاي تکريم ايتام به اين باور دست يافتيم که به دليل برکات معنوي آن ،کمک هزينه نيست و در بعضي اوقات هزينه يک زندگي است ،بعلاوه بر اين نکته ارزشمند نيز واقف گشتيم که از طريق اين طرح مالکان قلوب رئوف و وجدانهاي آگاه با فرزندان معنويشان پيوند همدلي مي بندند و شاديها و خوشبختيهايشان را با هم تقسيم مي کنند .
اين مساعدتها و عملکردها ،حاميان و خيران بزرگوار را بر آن داشت ،تا براي اموري که آينده فرزندان اکرام را تامين کند و تفاوت سطح زندگي آنها را با فرزندان جامعه به حداقل برساند ،انديشه اي فراتر را در فرايند آتي طرح اکرام پيش روي خود قرار دهند .
در اين مرحله ، مردم از تمام اقشار جامعه اعم از کسبه ،دانش آموزان ، دانشجويان و استادان دانشگاهها ،فرهنگيان ،کارمندان ،شرکتها و موسسات ، تاجران و بازرگانان ،نظاميان ،کارگران و کارمندان بخشهاي خصوصي و دولتي ،هموطنان مقيم خارج  همه و همه حتي فرزندان اکرام که خود به خود اتکايي رسيده اند حضور يافته اند ،آنها فراتر از آنچه که ابتدا براي طرح در نظر گرفته شده بود ،گامهايي را براي حل مشکلات ايتام برداشته اند .

معرفی حامیان نمونه دفترچه مهمان دل نوشته ها پرداخت آنلاین